นายแพทย์ บัญชา ใจตรง

นพ. บัญชา ใจตรง

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1219 (ห้องผู้อำนวยการ) หรือ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก)
ว.แพทย์
44148
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.