แพทย์หญิง ศจีนาฏ ศรีวัฒนะ

พญ. ศจีนาฏ ศรีวัฒนะ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 411 234 ต่อ 1004 (แผนกผู้ป่วยนอก) หรือ 1520, 1620, 1700 (แผนกผู้ป่วยใน)
ว.แพทย์
14197
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 07.00 - 16.00 น.