สมัครงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล พร้อมที่จะร่วมสร้างธุรกิจโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและศักยภาพ และเรามีแผนขยายธุรกิจ พร้อมวางแผนสร้างงานเพิ่มอย่างไม่หยุดพัฒนา จึงต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์ในการมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ทุกตำแหน่งงานมาพร้อมกับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมมอบให้พนักงานทุกคน

career

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  เวลา 8.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • โทรศัพท์: 053 225 222 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
 • หรือสามารถส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่
  อีเมล: recruitment@chiangmai-hospital.com

เภสัชกร

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • จัดเตรียมยาตามใบสั่งแพทย์
 • ทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การปฏิบัติในการใช้ยา
 • กำกับดูแลการจัดการด้านยา
 • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเภสัชศาสตร์
 • ไม่มีประวัติอาชญากร
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง รักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • มีใจรักและชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีสุขภาพกายและจิตดีไม่พิการ ไม่ตาบอดสี
 • ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้
 • มีประสบการณ์เภสัชกร สถานพยาบาล/โรงพยาบาล

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบ ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภค
 • ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
 • ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและแผนกภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ไม่มีประวัติอาชญากร
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแก้ไขได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีการวางแผนงานควบคุมซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบำรุงเครื่องเป็นไปตามแผนที่กำหนดและนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้และสามารถประสานงานได้บริหารจัดการได้

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รายละเอียดงาน

 • ขับรถพยาบาล Ambulance รับ-ส่ง ผู้ป่วย
 • ขับรถให้บริการ รับ-ส่ง บุคลากรและผู้บริหารของโรงพยาบาล
 • ให้บริการ รับ-ส่ง เอกสาร/พัสดุ
 • ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน
 • ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองผู้ป่วย
 • ปฏิบัติงานเป็นทีมกู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
 • บันทึกการออกปฏิบัติงานประจำวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ทำความสะอาดรถหลังจากปฏิบัติงาน เพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ไม่มีประวัติอาชญากร
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบกับการขับรถ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 1 และ 2
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกแพทย์ทางร่วม

รายละเอียดงาน

 • ประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
 • การจัดการอาการรบกวนต่าง ๆ กระบวนการพยาบาลและนำไปใช้
 • การดูแลความปลอดภัย
 • การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรักษาพยาบาล
 • การให้การดูแลต่อเนื่อง
 • การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัว
 • การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์หอผู้ป่วยในโดยตรง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่